Titlul executoriu european instituit de Regulamentul CE nr.805/2004 privind creanţele necontestate

Noţiuni generale.

Prin Convenţia de la Bruxelles din 27 septembrie 1968 s-a creat cadrul normativ al recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti între statele membre, în spaţiul comunitar. Ca urmare a acestei convenţii s-a iniţiat instituirea unui sistem de principii şi reguli, în scopul aplicării uniforme a unor norme procedurale în Uniunea Europeană. Prin Regulamentul nr.44/2001 al Consiliului (cunoscut şi sub denumirea „Bruxelles I”) s-au simplificat condiţiile recunoaşterii şi punerii în executare a hotărârilor în spaţiul comunitar european.
În 1999, la Tampera a avut loc reuniunea Consiliului European. Consiliul şi Comisia şi-au propus să elaboreze o serie de norme legale cu privire la acele instituţii de procedură civilă, care să servească şi să simplifice cooperarea judiciară europeană.
La 30 noiembrie 2000, s-a aprobat Programul comun de măsuri al Comisiei şi al Consiliului privind recunoaşterea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Cu această ocazie se propune eliminarea exequator-ului pentru creanţele necontestate şi înlocuirea acestei proceduri cu un titlu executoriu european. Abia în anul 2002, Comisia a adoptat propunerea de regulement al Consiliului CE cu privire lqa titlul executoriu european ce urmează a fi utilizat în cazul creanţelor necontestate.
La 21 ianuarie 2005 a intrat în vigoare Regulamentul CE nr.805/2004 al Parlamentului Europei şi al Consiliului din 21.04.2004. În contextul aderării României la Uniunea Europeană, acest act normativ devine aplicabil în mod direct şi în România astfel încât, apreciem că pentru ipotezele reglementate prin conţinutul său (domeniul de aplicare este, în realitate, mai larg decât denumirea sa, mai exact se aplică şi creanţelor contestate, nu doar celor necontestate) urmează a fi aplicat cu prioritate în concursul cu Legea nr.105/1992 privind reglementarea unor raporturi de drept internaţional privat, dacă raporturile în discuţie şi elementul de extraneitate se creează între statele membre.
De cealaltă parte, dacă raporturile juridice se creează între un stat membru (de plidă, România) şi un stat extra-comunitar, atunci se vor aplica regulile dreptului internaţional privat .
În conformitate cu art.1 din Regulamentul CE nr.805/2004, acest act normativ instituie crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate, în scopul „de a asigura libera circulaţie a deciziilor, tranzacţiilor judiciare şi actelor autentice în toate statele membre, fără a fi necesară recurgerea la proceduri intermediare în statul membru de executare, prealabile recunoaşterii şi executării”.
Regulamentul nu impune statelor membre adaptarea legislaţiei naţionale la normele de procedură prevăzute de acesta – existând, deci, un drept de opţiune al părţii interesate (de regulă, creditorul) – dar, în ipoteza în care aceste norme sunt respectate, atunci procedura de executare devine mai rapidă şi, nu în ultimul rând, mai eficientă, întrucât se elimină exequator-ul.
Pe de altă parte, această nouă procedură oferă mai multe avantaje decât procedura exequator-ului simplificat, reglementată de Regulamentul („Bruxelles I”) Consiliului CE nr.44/2001 din 22 decembrie 2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea deciziilor în materie civilă şi comercială, modificat prin Regulamentul Comisiei CE nr.1496/2002.De aceea spuneam că cererea de certificare ca titlu executoriu european întemeiată pe Regulamentul CE nr.805/2004 în privinţa creanţelor necontestate nu este obligatorie pentru creditor, acesta putând opta pentru procedura exequator-ului instituită de Regulamentul „Bruxelles I”.

Domeniul de aplicare al Regulamentului CE nr.805/2004:

Regulamentul este aplicabil atât în materie civilă, cât şi în materie comercială, neavând relevanţă natura jurisdicţiei, dar excluzând potrivit art. 2 pct. 1 „ chestiunile de domeniul fiscal, vamal sau administrativ, nici răspunderea statului pentru acte sau omisiuni comise în exercitarea autorităţii publice („acta jure imperii”)” .
De asemenea, art. 2 pct. 2, Regulamentul nu se aplică cu privire la:
(a) starea şi capacitatea persoanelor fizice, regimuri matrimoniale, testamente şi succesiuni;
(b) falimente, concordate sau altor proceduri similare;
(c) securitatea socială;
(d) arbitraj.

Condiţiile creanţei necontestate

Prin noţiunea de creanţă art.4 alin.2 din Regulament defineşte „dreptul la o sumă de bani determinată care a devenit exigibilă sau a cărei dată scadentă a fost indicată în hotărâre, în tranzacţia judiciară sau în actul autentic”.
Potrivit dispoziţiilor art.5-7 ale Preambulului Regulamentului sfera „creanţelor necontestate” ar trebui să includă toate ipotezele în care un creditor – în lipsa oricărei contestaţii din partea debitorului cu privind natura şi valoarea unei creanţe pecuniare – a obţinut fie o hotărâre judecătorească contra debitorului, fie un act executoriu care necesită o acceptare expresă a debitorului, chiar dacă acesta este o tranzacţie judiciară sau un act autentic.
Potrivit Regulamentului, o creanţă se consideră necontestată:
– atunci când debitorul a recunoscut-o expres, fie acceptând-o, fie semnând o tranzacţie care a fost aprobată de o instanţă judecătorească sau încheiată în faţa unei instanţe judecătoreşti în cadrul lunei proceduri judiciare;
– atunci când debitorul debitorul nu i s-a opus niciodată, potrivit normelor de procedură ale statului membru de origine, în cursul procedurii judiciare;
– atunci când debitorul, deşi iniţial a contestat creanţa în cadrul procedurii judiciare, ulterior nu s-a mai prezentat sau nu a fost reprezentat în cadrul unei şedinţe de judecată privind această creanţă, a.î. această atitudine să poată fi asimilată drept recunoaştere tacită a creanţei sau a faptelor invocate de creditor în temeiul legislaţiei statului membru de origine;
– atunci când debitorul a recunoscut creanţa în mod expres, într-un act autentic.
Din interpretarea acestor dispoziţii, putem reţine preocuparea legiuitorului Regulamentului de a asigura respectarea principiului fundamental al dreptului la apărare, debitorul trebuind a fi încunoştiinţat cu suficient timp înainte de acţiunea promovată de creditor, pentru a se putea apăra, deoarece art.13 din Preambulul Regulamentului dispune că, ţinând cont de diferenţele dintre statele membre în privinţa normelor de procedură civilă, în special de acelea care reglementează notificarea şi comunicarea actelor, trebuie dată o definiţie exactă şi detaliată a acestor standarde minime, deoarece “un mod de notificare sau de comunicare bazat pe o ficţiune juridică în ceea ce priveşte respectarea acestor standarde minime nu poate fi considerat suficient în scopul certificării unei hotărâri judecătoreşti ca titlu executoriu european.”
Prin hotărâre judecătorească în sensul Regulamenttului se înţelege «orice hotărâre pronunţată de o instanţă judecătorească dintr-un stat membru, oricare ar fi denumirea care i se dă, precum „decizie”, „sentinţă”, „ordonanţă” sau „hotărâre de executare”, precum şi stabilirea de către grefier a sumei reprezentând cheltuielile de judecată» , iar prin act autentic art.4 pct.3 desemnează:
1) fie un act întocmit / înregistrat în mod formal drept act autentic şi a cărui autenticitate priveşte semnătura şi conţinutul actului autentic ori “a fost stabilită de către o autoritate publică sau orice autoritate împuternicită în acest sens de către statul membru de origine”,
2) fie “o convenţie în materie de obligaţii de întreţinere încheiată cu autorităţile administrative sau autentificată de acestea”.
O dispoziţie foarte importantă, cu caracter de noutate pentru dreptul nostru intern, este cuprinsă în art.5 din Regulament, prin care se elimină procedura de exequator, în mod expres: ”o hotărâre judecătorească care a fost certificată ca titlu executoriu european în statul membru de origine este recunoscută şi executată în celelalte state membre, fără a fi necesară încuviinţarea executării şi fără a fi posibilă contestarea recunoaşterii sale “. Însă, aşa cum arătam mai sus, cererea de certificare ca titlu executoriu european întemeiată pe Regulamentul CE nr.805/2004 în privinţa creanţelor necontestate nu este obligatorie pentru creditor, acesta putând opta pentru procedura exequator-ului instituită de Regulamentul „Bruxelles I”.

Condiţiile de certificare şi eliberare a titlului executoriu european. Rectificarea sau retragerea titlului executoriu european. Efecte.

Pentru ca o hotărâre judecătorească privind o creanţă necontestată pronunţată într-un stat membru să fie certificată drept titlu executoriu european dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
 hotărârea să fie executorie în statul membru de origine (chiar dacă în statul unde urmează a se pune în executare, potrivit dreptului intern al acestuia, nu ar avea caracter executoriu – a se vedea art.1, art. 5, art. 20 § 1 alin.2 şi art. 21 § 2 din Reg.CE 805/2004);
 hotărârea să nu fie incompatibilă cu normele de competenţă prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 44/2001 capitolul II secţiunile 3 şi 6;
 procedura judiciară din statul membru de origine să fi îndeplinit condiţiile prevăzute de capitolului III privind o creanţă necontestată în sensul articolului 3 alineatul (1) literele (b) sau (c);
 hotărârea să fie fost pronunţată în statul membru în care îşi are domiciliul debitorul, în sensul articolului 59 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, ori de câte ori este vorba despre o creanţă necontestată în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) sau (c) din Regulament, creanţă care se raportează la un contract încheiat de o persoană – consumatorul, pentru o utilizare care se poate considera ca fiind străină de activitatea sa profesională şi în care debitorul este consumatorul.
Potrivit art.7, dacă hotărârea judecătorească executorie dispune asupra cheltuielilor de judecată, inclusiv asupra dobânzilor, această dispoziţie se certifică, de asemenea, ca titlu executoriu european în privinţa cheltuielillor.
Cu titlu excepţional, în ipoteza în care, în cursul procedurii în justiţie, debitorul s-a opus în mod special obligaţiei sale de a-şi asuma cheltuielile respective, potrivit legislaţiei statului membru de origine, cheltuielile de judecată şi/sau dobânzile aplicate acestora nu se vor certifica drept titlu executoriu european.
Pentru situaţia în care instanţa învestită legal cu certificarea constată că numai anumite părţi din hotărâre sunt conforme cu cerinţele Regulamentului, va dispune doar eliberarea un certificat de titlu executoriu european parţial pentru aceste părţi (art.8).
Certificatul de titlu executoriu european se eliberează utilizând formularul tip prevăzut în anexa I a Regulamentului, dar se va completa în limba hotărârii judecătoreşti (competenţa aparţinând instanţei din statul emitent al hotărârii/titlului executoriu).
Este posibilă şi rectificarea sau retragerea certificatului de titlu executoriu european, de către instanţa judecătorească competentă, pe baza cererii ce i-a fost adresată şi care va fi soluţionată în temeiul legislaţiei statului membru de origine. Astfel, certificatul de titlu executoriu european este:
 rectificat, în ipoteza în care, ca urmare a unei erori materiale, s-a produs o neconcordanţă între hotărâre şi certificat;
 retras, în situaţia în care este evident că certificatul a fost eliberat în mod neîntemeiat, având în vedere cerinţele prevăzute de prezentul regulament.
Trebuie subliniat că eliberarea unui certificat de titlu executoriu european nu este supusă niciunei căi de atac.
În ce priveşte efectele certificatului de titlu executoriu european, art. 11 din Regulament, dispune în mod imperativ că acesta “nu produce efecte decât în limitele forţei executorii a hotărârii”.

Norme procedurale. Standarde minime aplicabile procedurilor privind creanţele necontestate

În primul rând, art.12 alin.1 dispune că nicio hotărâre privind o creanţă necontestată nu ar putea fi certificată drept titlu executoriu european decât în situaţia în care procedura judiciară din statul membru de origine a respectat întocmai condiţiile de procedură menţionate de capitolul III din Regulament, iar în alineatul secund se fixează o extrapolare, dispunându-se că „aceleaşi condiţii se aplică şi eliberării certificatului de titlu executoriu european sau certificatului de înlocuire în sensul articolului 6 alineatul (3), unei hotărâri pronunţate ca urmare a unei acţiuni intentate împotriva altei hotărâri în cazul în care, la momentul pronunţării hotărârii în calea de atac, erau îndeplinite condiţiile menţionate la articolul 3 alineatul (1) litera (b) sau (c).”
În privinţa formalităţilor procedurale privind citarea şi comunicarea ce trebuie îndeplinite art.13 distinge următoarele patru modalităţi de notificare sau comunicare a cererii de sesizare a instanţei sau a altui act de procedură echivalent:
1) prin notificare ori comunicare personală, pe data primirii, debitorul semnând o confirmare de primire;
2) prin notificare ori comunicare personală folosind un document semnat de persoana competentă care a efectuat notificarea sau comunicarea, această persoană trebuind să facă menţiune atât despre faptul că debitorul a primit actul sau că a refuzat să-l primească fără vreun motiv legitim, cât şi despre data la care actul a fost notificat sau comunicat;
3) prin notificare sau comunicare pe cale poştală, pe data primirii debitorul semnând o confirmare de primire;
4) prin notificare sau comunicare pe cale electronică, cum ar fi faxul ori poşta electronică, pe data primirii debitorul semnând şi trimiţând o confirmare de primire.
De asemenea, art.13 alin. (2) prevede că orice citaţie în vederea prezentării poate fi notificată sau comunicată debitorului atât prin cele patru modalităţi descrise mai sus, dar “şi verbal în cursul unei şedinţe anterioare privind aceeaşi creanţă şi consemnată în procesul verbal al respectivei şedinţe.”
Totodată, art.14 din Regulament dispune că actul de sesizare a instanţei sau orice act echivalent, precum şi orice citaţie în vederea prezentării se poate notifica sau comunica debitorului, prin una din următoarele modalităţi:
– prin notificare sau comunicare personală, la adresa personală a debitorului, către persoanele care locuiesc la aceeaşi adresă cu acesta sau angajate la această adresă;
– dacă debitorul este o persoană juridică ori un lucrător care desfăşoară o activitate independentă, notificarea sau comunicarea personală, se va face la sediile comerciale ale debitorului, către persoanele angajate de către debitor;
– depunerea actului în cutia poştală a debitorului;
– depunerea actului la oficiul poştal ori la o autoritate publică competentă, urmată de comunicarea scrisă a acestei depuneri în cutia poştală a debitorului, dar, în aceste ipoteze, trebuie ca acea comunicare scrisă să menţioneze clar natura judiciară a actului sau faptul că valorează notificare sau comunicare şi că are drept efect curgerea termenelor;
– pe cale poştală, fără dovada prevăzută în art.14 alin. (3), când debitorul are o adresă în statul membru de origine;
– prin mijloace electronice, care permit o confirmare de primire automată, cu condiţia ca debitorul să fi acceptat în prealabil, în mod expres, această modalitate de notificare sau comunicare.
În conformitate cu art.14 alin.(2), dacă adresa debitorului nu este cunoscută cu certitudine, modalităţile de notificare sau comunicare indicate mai sus, nu se admit.
Dovada notificării sau comunicării unui act în conformitate cu art.14 alineatul (1) literele (a)-(d) se atestă potrivit dispoziţiilor art.14 alin (3) din Regulament :
– fie printr-un act semnat de persoana competentă, care a efectuat notificarea sau comunicarea şi care va trebui să menţioneze următoarele elemente: modul de notificare sau de comunicare utilizat, data notificării sau comunicării, iar în cazul în care actul a fost notificat sau comunicat unei alte persoane decât debitorul, numele acestei persoane şi legătura sa cu debitorul;
– fie printr-o confirmare de primire care provine de la persoana care a primit notificarea sau comunicarea, pentru aplicarea art.14 alin. (1) literele (a) şi (b).
Notificarea sau comunicarea conformă cu articolul 13 sau cu articolul 14 poate fi făcută, de asemenea, unui reprezentant al debitorului (art.15).
Regulamentul instituie obligaţia ca debitorul să fie informat exact cu privire la creanţă, motiv pentru care, dispune ca actul de sesizare a instanţei sau actul echivalent trebuie să cuprindă obligatoriu un minim de informaţii: numele şi adresele părţilor, valoarea creanţei, în ipoteza în care se percep şi dobânzi, se va indica rata dobânzii şi perioada pentru care se percep acestea, cu excepţia cazului în care dobânzile legale se adaugă automat principalului în temeiul legislaţiei statului membru de origine, menţiuni privind cauza cererii.
Tot Regulamentul prevede în mod expres prin art.17, elementele pe care trebuie să le cuprindă actul de sesizare a instanţei, actul echivalent, sau orice citaţie în vederea prezentării sau din documentele care le însoţesc:
– care sunt cerinţele procedurale necesare contestării creanţei, termenele prevăzute pentru contestarea creanţei în scris ori, după caz, data şedinţei, numele şi adresa instituţiei căreia trebuie adresat răspunsul sau în faţa căreia trebuie să se prezinte debitorul, dar şi necesitatea de a fi reprezentat de un avocat atunci când asistenţa juridică este obligatorie;
– care sunt consecinţele lipsei de obiecţii sau chiar ale neprezentării, posibilitatea pronunţării unei hotărâri sau a unei proceduri de executare a hotărârii contra debitorului şi obligaţia sa privind cheltuielile de judecată.
În art.18 se prevăd şi modurile de remediere a nerespectării standardelor minime:
(1) Dacă procedura urmată în statul membru de origine nu a respectat cerinţele prevăzute la articolele 13-17, se remediază nerespectarea acestor cerinţe, iar o hotărâre poate fi certificată drept titlu executoriu european în ipoteza în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
– s-a notificat/comunicat debitorului hotărârea, potrivit dispoziţiilor art. 13 sau art.14;
– debitorul a avut posibilitatea concretă de a contesta hotărârea printr-o acţiune care prevede o revizuire completă, iar acesta a fost informat corespunzător prin conţinutul hotărârii sau în documentul însoţitor al acesteia referitor la cerinţele procedurale privind calea de atac, inclusiv numele şi adresa instituţiei la care trebuie introdusă calea de atac şi, după caz, termenele exercitării căii de atac, dar debitorul nu a exercitat nicio cale de atac/acţiune împotriva hotărârii, potrivit cu normele de procedură relevante.
(2) Dacă procedura urmată în statul membru de origine nu a respectat cerinţele prevăzute la art. 13 sau art.14, încălcarea acestor prevederi se remediază în ipoteza în care se dovedeşte, prin atitudinea debitorului în cursul procedurii judiciare, că acesta a primit personal actul care trebuia notificat sau comunicat, în timp util pentru a-şi putea pregăti apărarea.
Regulamentul prevede o serie de standarde minime pentru revizuire şi pentru cazuri excepţionale, prin dispoziţiile art.19:
(1) o hotărâre judecătorească poate fi certificată drept titlu executoriu european doar în situaţia în care debitorul are dreptul, în temeiul legislaţiei statului membru de origine, de a solicita o revizuire a hotărârii în cauză, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a. actul de sesizare a instanţei, alt act echivalent sau, după caz, citaţia în vederea prezentării a fost notificată sau comunicată prin una din modalităţile prevăzute la articolul 14;
b. notificarea sau comunicarea nu au ajuns în timp util pentru a-i permite debitorului să-şi pregătească apărarea, fără vreo culpă din partea acestuia ori debitorul a fost împiedicat să conteste creanţa din motive de forţă majoră sau ca urmare a unor circumstanţe extraordinare, fără vreo culpă din partea acestuia, dar “cu condiţia ca acesta să acţioneze rapid în ambele cazuri”.
(2) O dispoziţie extrem de importantă o regăsim în art.19 alin.(2) în care se dispune că art.19 din Regulament “nu aduce atingere posibilităţii pe care o au statele membre de a permite o revizuire a hotărârii judecătoreşti în condiţii mai favorabile decât cele prevăzute la art.19 alin. (1).”
Uzitând şi de argumentul topografiei textului, acest alineat secund instituie expres posibilitatea derogării de la condiţiile prevăzute de primul alineat, care ar urma să se aplice fie în ipoteza în care într-un anumit stat memebru ce a fost sesizat cu certificarea titlului executoriu european nu există o cale de atac de reformare, ori, deşi aceasta există, titularul exercitării unei asemenea căi de atac consideră mai avantajoasă întemeierea acesteia pe dispoziţiile Regulamentului şi optează pentru aplicarea art.19 alin. (1).”
Însă, în toate cazurile, nu trebuie să se aducă atingere prevederilor art. 21 § 2 din Reg.CE 805/2004, în sensul că dreptul la revizuire este recunoscut doar în statul emitent al titlului executoriu, nu şi înstatul în care urmează a fi pus în executare în mod efectiv.

Procedura de executare

Procedura de executare propriu-zisă:
Hotărârile judecătoreşti certificate drept titluri executorii europene se execută în aceleaşi condiţii ca şi o hotărâre pronunţată în statul membru de executare deoarece, fără a contraveni dispoziţiilor prezentului capitol, procedurile de executare vor fi cele reglementate de legislaţia statului membru de executare. Pentru a demara procedura, creditorul trebuie să înainteze autorităţilor însărcinate cu executarea din statul membru de executare:
– o copie a hotărârii, ce îndeplineşte condiţiile necesare stabilirii autenticităţii;
– o copie a certificatului de titlu executoriu european, ce îndeplineşte condiţiile necesare stabilirii autenticităţii, precum şi, după caz, o transcriere/traducere a certificatului de titlu executoriu european în limba oficială a statului membru de executare. Dacă respectivul stat membru are mai multe limbi oficiale, transcrierea/traducerea se va face în limba oficială sau într-una din limbile oficiale ale procedurii judiciare a locului în care se solicită executarea, potrivit legislaţiei acestui stat membru, sau într-o altă limbă pe care statul membru de executare va declara că o poate accepta. De asemenea, oricare stat membru poate indica limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) instituţiilor Comunităţii Europene, altele decât a(le) sa (sale), în care acesta acceptă ca certificatul să fie completat. Traducerea va fi certificată pentru conformitate de o persoană autorizată în acest sens în unul din statele membre.
Potrivit dispoziţiilor art. 20 alin.(3) “nicio cauţiune, nicio garanţie, oricare ar fi denumirea, nu poate fi impusă, din cauza calităţii de resortisant al unui stat terţ sau din lipsa domiciliului sau reşedinţei în statul membru de executare, părţii care solicită executarea într-un stat membru a unei hotărâri certificate ca titlu executoriu european în alt stat membru”.
Refuzul executării. Executarea poate fi refuzată, la cererea debitorului, de către instanţa competentă din statul membru de executare în ipoteza în care hotărârea certificată drept executoriu europeană ar fi incompatibilă cu o hotărâre pronunţată anterior în orice stat membru sau într-o ţară terţă ori de câte ori sunt îndeplinite cumulativ următoarele trei condiţii:
1. hotărârea anterioară s-a pronunţat între aceleaşi părţi într-un litigiu având aceeaşi cauză;
2. hotărârea anterioară s-a pronunţat în statul membru de executare ori a întrunit condiţiile necesare recunoaşterii sale în statul membru de executare;
3. ireconciabilitatea hotărârilor nu a fost şi nu ar fi putut fi invocată în cursul procedurii judiciare în statul membru de origine.
Oricum, potrivit normei imperative instituite de art.21 alin. (2), hotărârea judecătorească ori certificarea acesteia ca titlu executoriu european nu poate face obiectul unei revizuiri pe fond în statul membru de executare.
Suspendarea sau limitarea executării. Ori de câte ori debitorul solicită, instanţa judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de executare, după caz, are posibilitatea fie să limiteze procedura de executare numai la instituirea de măsuri asiguratorii, fie să condiţioneze executarea de constituirea unei garanţii pe care tot aceasta o va stabili.
De asemenea, în situaţii excepţionale, instanţa judecătorească sau autoritatea competentă din statul membru de executare poate chiar să suspende procedura de executare.Însă, pentru a se recurge la una dintre cele trei posibilităţi descrise mai sus, trebuie îndeplinite una dintre următoarele condiţii:
― debitorul a promovat o cale de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti certificate ca titlu executoriu european, inclusiv o cerere de revizuire în sensul articolului 19;
― debitorul a solicitat rectificarea sau retragerea unui certificat de titlu executoriu european în conformitate cu articolul 10.

Tranzacţiile judiciare şi actele autentice

Tranzacţiile judiciare. Pe lângă hotărârile judecătoreşti propriu-zise, la care ne-am referit mai sus, mai pot face obiectul certificării şi tranzacţiile judiciare privind o creanţă în sensul articolului 4 alineatul (2), aprobată de către o instanţă judecătorească sau încheiată în faţa unei instanţe în cursul unei proceduri judiciare şi executorii în statul membru în care a fost aprobată sau încheiată.
O asemenea tranzacţie judiciară poate fi certificată ca titlu executoriu european utilizând formularul tip prevăzut în anexa II, în urma formulării unei cereri adresate instanţei prin care a fost aprobată sau în faţa căreia a fost încheiată. După certificare, o asemenea tranzacţie se execută în celelalte state membre fără a mai fi necesară încuviinţarea executării şi fără să fie posibilă opoziţia la forţa sa executorie.
Actele autentice. Tot astfel, pot forma obiectul certificării ca titlu executoriu european şi un act autentic privind o creanţă în sensul articolului 4 alineatul (2), executoriu într-un stat membru.Certificarea se face pe bază de cerere adresată autorităţii desemnate de statul membru de origine, utilizându-se formularul tip prevăzut în anexa III. La fel ca şi în cazul tranzacţiilor judiciare, actul autentic certificat drept titlu executoriu european în statul membru de origine se va executa în celelalte state membre fără a fi necesară încuviinţarea executării şi fără să fie posibilă opoziţia la forţa sa executorie.

Norme tranzitorii.

O normă tranzitorie importantă privind aplicarea normelor în timp, este cuprinsă în art. 26 potrivit căruia Regulamentul se aplică numai hotărârilor judecătoreşti pronunţate, tranzacţiilor judiciare aprobate sau încheiate şi actelor autentice întocmite sau înregistrate ulterior intrării în vigoare a prezentului regulament, deci numai ex nunc (Regulamentul a intrat în vigoare la 21 ianuarie 2005).
O altă dispoziţie importantă rezidă din art. 27, potrivit căruia Regulamentul privind titlul executoriu european nu este obligatoriu în măsura în care creditorul interesat optează pentru procedura exequator-ului prevăzută de Regulamentul CE nr.44/2001, întrucât noul regulament “nu aduce atingere posibilităţii de a solicita recunoaşterea şi executarea, în conformitate cu Regulamentul CE nr.44/2001, a unei hotărâri judecătoreşti, a unei tranzacţii judiciare sau a unui act autentic privind o creanţă necontestată”.

Lector univ.Dr.Gabriela Răducan
Formator I.N.M

Nota – acest text poate fi preluat gratuit, cu acordul in scris prin e-mail (gabyr at grlaw.ro), cu mentionarea obligatorie a sursei – www.grlaw.ro si a autorului Dr.Gabriela Raducan.
De asemenea, regasiti acest text la sau in Dreptul executarii silite.Titlul executoriu european, autor Gabriela Raducan, editura Hamangiu

Relativ la alte date despre autor> sau la

Tags: ,

Comments are closed.